دکتر ذوالبخش ترکستانی

ذوالبخش ترکستانی

5 months, 23 days,

   بیوگرافی

   نام ذوالبخش ترکستانی

   تماس

دکتر ذوالبخش ترکستانی

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران