دکتر سعید تعاملی

سعید تعاملی

0 months, 12 days,

   بیوگرافی

   نام سعید تعاملی

   تماس

دکتر سعید تعاملی

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران