دکتر محمود افتخارزاده

محمود افتخارزاده

Cardiology

8 months, 21 days,

Heart Rhythm Specialist

   بیوگرافی

   نام محمود افتخارزاده
   مهارت تخصصی Cardiology

   تماس

دکتر محمود افتخارزاده

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران