...........55538513
 دفتر معماری امیر حسین اشعری

دفتر معماری امیر حسین اشعری

4 months, 29 days,

   بیوگرافی

   نام دفتر معماری امیر حسین اشعری

   درباره

   بیوگرافی : دانشجو مقطع داکترا از دانشگاه آزاد تهران مرکز عضو هیئت علمی دانشگاه حافظ شیراز تاسیس دفتر شخصی از سال 1384 تا کنون

   تماس

دفتر معماری امیر حسین اشعری

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
بیوگرافی : دانشجو مقطع داکترا از دانشگاه آزاد تهران مرکز عضو هیئت علمی دانشگاه حافظ شیراز تاسیس دفتر شخصی از سال 1384 تا کنون

Tehran
THR
ایران