گروه صنایع دستی ترمه کهن ایران

گروه صنایع دستی ترمه کهن ایران

5 months, 23 days,

گروه صنایع دستی ترمه کهن ایران

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
ترمه و سرمه دوزی یکی از اصیل ترین و کهن ترین هنرهای دستی ایران میباشد. رو دوزی های سنتی به و یژه هنر سرمه دوزی ترمه در سرزمین هنر و زیبایی و نگین هنرهای جهان اصفهان قدمت دیرینه دارد و زنان هنرمند اصفهانی با تولید و آموزش ، هنر سرمه دوزی را به سایر دیار ای

Tehran
THR
ایران