دفتر مهندسی دفتر معماری یزدان پناهی

دفتر معماری یزدان پناهی

طراحی معماری و دیتیل اجرایی فاز 2-نما و طراحی داخلی-شبیه سازی تخصصی

5 months, 23 days,

   بیوگرافی

   نام دفتر معماری یزدان پناهی
   مهارت تخصصی طراحی معماری و دیتیل اجرایی فاز 2-نما و طراحی داخلی-شبیه سازی تخصصی

   تماس

دفتر مهندسی دفتر معماری یزدان پناهی

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization

Tehran
THR
ایران