تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

123,000,000

SX بنزینی

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1400
126,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

131,000,000

EX

> با رینگ آلومینیومی - سایپا<
مدل :1399
129,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

118,000,000

SX بنزینی

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1399
120,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

123,000,000

SX دوگانه سوز

> سایپا<
مدل :1398
122,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

147,000,000

پلاس

> سایپا<
مدل :1400
147,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

122,000,000

SX بنزینی

> با رینگ آلومینیومی - سایپا<
مدل :1399
123,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

127,000,000

EX

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1399
128,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

133,000,000

EX

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1400
133,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

131,000,000

پلاس

> سایپا<
مدل :1399
128,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

140,000,000

پلاس

> سایپا<
مدل :1399
139,000,000
گفتگو با ما