نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

248,000,000

بنزین

> آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا<
مدل :1399
247,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

239,000,000

بنزین

> با لاستیک رادیال - سایپا<
مدل :1399
236,000,000
نیسان جوک ‏

نیسان جوک ‏

890,000,000

اسکای پک

><
مدل :2017
890,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

238,000,000

دوگانه سوز

> سایپا<
مدل :1399
238,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

246,000,000

بنزین

> آپشنال - سایپا<
مدل :1399
245,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

268,000,000

دیزل

> سایپا<
مدل :1399
269,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

250,000,000

دوگانه سوز

> آپشنال - سایپا<
مدل :1399
250,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

224,000,000

بنزین

> سایپا<
مدل :1398
221,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

232,000,000

بنزین

> سایپا<
مدل :1399
229,000,000
نیسان جوک ‏

نیسان جوک ‏

1,038,000,000

پلاتینیوم

><
مدل :2017
1,038,000,000
نیسان

نیسان

2,300,000,000

ایکس تریل ‏

><
مدل :2018
2,300,000,000
نیسان جوک ‏

نیسان جوک ‏

1,301,000,000

اسپرت

><
مدل :2017
1,300,000,000
گفتگو با ما