برلیانس کراس ‏

برلیانس کراس ‏

388,000,000

1.65 لیتر

> سایپا<
مدل :1399
389,000,000
برلیانس H320 ‏

برلیانس H320 ‏

362,000,000

1.65 اتوماتیک

> سایپا<
مدل :1399
361,000,000
برلیانس H330 ‏

برلیانس H330 ‏

374,000,000

1.65 اتوماتیک

> سایپا<
مدل :1399
374,000,000
برلیانس H330 ‏

برلیانس H330 ‏

265,000,000

1.65 دنده ای

> سایپا<
مدل :1397
265,000,000
برلیانس H220 ‏

برلیانس H220 ‏

229,000,000

دنده ای

> سایپا<
مدل :1398
227,000,000
برلیانس H320 ‏

برلیانس H320 ‏

340,000,000

1.65 اتوماتیک

> سایپا<
مدل :1397
338,000,000
برلیانس H230 ‏

برلیانس H230 ‏

250,000,000

دنده ای

> سایپا<
مدل :1399
251,000,000
برلیانس H320 ‏

برلیانس H320 ‏

316,000,000

1.65 دنده ای

> سایپا<
مدل :1399
315,000,000
برلیانس H320 ‏

برلیانس H320 ‏

255,000,000

1.65 دنده ای

> سایپا<
مدل :1397
256,000,000
برلیانس کراس ‏

برلیانس کراس ‏

369,000,000

1.65 لیتر

> سایپا<
مدل :1398
367,000,000
برلیانس H230 ‏

برلیانس H230 ‏

293,000,000

اتوماتیک

> سایپا<
مدل :1399
293,000,000
برلیانس H330 ‏

برلیانس H330 ‏

342,000,000

1.65 اتوماتیک

> سایپا<
مدل :1397
341,000,000
برلیانس H230 ‏

برلیانس H230 ‏

228,000,000

دنده ای

> سایپا<
مدل :1398
230,000,000
برلیانس H330 ‏

برلیانس H330 ‏

320,000,000

1.65 دنده ای

> سایپا<
مدل :1399
321,000,000
برلیانس H220 ‏

برلیانس H220 ‏

241,000,000

دنده ای

> سایپا<
مدل :1399
243,000,000
گفتگو با ما