ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

7,900,000,000

730li

> individual vip<
مدل :2018
7,899,000,000
ب-ام-و سری 2 کروک ‏

ب ام و سری 2 کروک ‏

2,050,000,000

220i

><
مدل :2017
2,049,000,000
ب-ام-و سری 2 اکتیوتورر ‏

ب ام و سری 2 اکتیوتورر ‏

1,700,000,000

218i

> executive<
مدل :2018
1,701,000,000
ب-ام-و سری 5 سدان ‏

ب ام و سری 5 سدان ‏

4,999,000,000

530i

> Progressive Plus<
مدل :2018
5,000,000,000
ب-ام-و سری 3 سدان ‏

ب ام و سری 3 سدان ‏

2,458,000,000

320i

> Legend<
مدل :2018
2,461,000,000
ب-ام-و سری 3 سدان ‏

ب ام و سری 3 سدان ‏

2,948,000,000

330i

> Performance<
مدل :2018
2,951,000,000
ب-ام-و X4 ‏

ب ام و X4 ‏

4,900,000,000

28

> exclusive<
مدل :2017
4,901,000,000
ب-ام-و سری 5 سدان ‏

ب ام و سری 5 سدان ‏

4,898,000,000

530i

> Perfection<
مدل :2018
4,900,000,000
ب-ام-و X3 ‏

ب ام و X3 ‏

4,401,000,000

28

> dynamic<
مدل :2017
4,398,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

6,901,000,000

730li

> Legacy sport lounge<
مدل :2017
6,900,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

8,199,000,000

730li

> Legacy Sport<
مدل :2018
8,199,000,000
ب-ام-و سری 2 اکتیوتورر ‏

ب ام و سری 2 اکتیوتورر ‏

1,700,000,000

218i

> Convenience<
مدل :2018
1,699,000,000
ب-ام-و سری 1 هاچ بک ‏

ب ام و سری 1 هاچ بک ‏

1,901,000,000

120i

> Executive<
مدل :2018
1,901,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

6,350,000,000

730li

> intelligent<
مدل :2017
6,348,000,000
ب-ام-و X4 ‏

ب ام و X4 ‏

5,001,000,000

28

> Dynamic<
مدل :2017
4,999,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

7,249,000,000

730li

> Individual<
مدل :2018
7,249,000,000
ب-ام-و X1 ‏

ب ام و X1 ‏

2,679,000,000

25

> Epic<
مدل :2017
2,678,000,000
ب-ام-و سری 2 کروک ‏

ب ام و سری 2 کروک ‏

2,249,000,000

230i

><
مدل :2017
2,248,000,000
ب-ام-و سری 1 هاچ بک ‏

ب ام و سری 1 هاچ بک ‏

1,898,000,000

120i

> Premium<
مدل :2018
1,900,000,000
ب-ام-و سری 1 هاچ بک ‏

ب ام و سری 1 هاچ بک ‏

2,200,000,000

125i

> Dynamic sport<
مدل :2018
2,201,000,000
ب-ام-و سری 5 سدان ‏

ب ام و سری 5 سدان ‏

4,701,000,000

530i

> Progressive sport<
مدل :2018
4,698,000,000
گفتگو با ما