تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

129,000,000

SX بنزینی

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1400
127,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

133,000,000

EX

> با رینگ آلومینیومی - سایپا<
مدل :1399
130,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

134,000,000

پلاس

> سایپا<
مدل :1399
130,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

125,000,000

SX دوگانه سوز

> سایپا<
مدل :1398
122,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

135,000,000

EX

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1400
137,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

130,000,000

EX

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1399
128,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

125,000,000

SX بنزینی

> با رینگ آلومینیومی - سایپا<
مدل :1399
124,000,000
تیبا هاچ بک ‏

تیبا هاچ بک ‏

143,000,000

پلاس

> سایپا<
مدل :1399
138,000,000
تیبا صندوق دار ‏

تیبا صندوق دار ‏

121,000,000

SX بنزینی

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1399
120,000,000
گفتگو با ما